Nærføringsudvalgets opgave

er at være til rådighed for de i nærværende overenskomst deltagende parter i spørgsmål om nærføring og beslægtede forhold.

Herudover kan Nærføringsudvalget:

  • virke som rådgivende organ.
  • behandle tvivlsspørgsmål af rent teknisk art, f.eks. vedrørende de tekniske krav til beskyttelsesforanstaltninger, valget mlellem forskellige mulige foranstaltninger samt problemer som måtte foreligge i forbindelse med kontrol af de trufne foranstaltninger.
  • træffe afgørelse i eventuelle tvistspørgsmål, som måtte opstå i forbindelse med nærføringsproblemer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  • fungere som koordinerende led til tilsvarende udenlandske organer.